HOT-INFO

ul. Bieżuńska 16,
87-510 Skrwilno

(54)2700086 8881470544
zs-skrwilno@wp.pl

Dla rodzica

Potrzebne dokumenty

Dla ucznia

Zestawy zadań i ćwiczenia

Dla nauczycieli

Najważniejsze informacje

Osiągnięcia

Sukcesy naszych uczniów

Kategoria:

Zespół Szkół w Skrwilnie zaprasza na prelekcję pt:. „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży” organizowaną przez Urząd Gminy w Skrwilnie wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rypinie i Akademią Pozytywnych Zmian w Toruniu.

Spotkanie odbędzie się 16 października 2019 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Skrwilnie.

                                                                                                                                                 Zapraszamy

Kategoria:

Zebranie z rodzicami

 

W czwartek, 26 września 2019 r. 

o godzinie 14:30 odbędzie się spotkanie rodziców z wychowawcami.

Zapraszamy

Kategoria:

Biblioteka szkolna

Z biblioteki szkolnej korzystają uczniowie Szkoły Postawowej oraz pracownicy Zespołu Szkół w Skrwilnie. Wypożyczenia odbywają się codziennie od godz. 8:00 do 14:00. Oprócz wypożyczeń uczniowie moga korzystać także z księgozbioru podręcznego. Aby zachęcić uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki organizowane są klasowe i międzyklasowe konkursy czytelnicze. Prowadzone są też lekcje z edukacji czytelniczej. Obecnie liczba woluminów wynosi 11453 a wartośc księgozbioru 29761,15 zł.

Kategoria:

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Skrwilnie

w roku szkolnym 2019/2020

Kategoria:

Zarządzenie Nr 9/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Skrwilnie

z dnia 24.03.2020r.

w sprawie sposobu i trybu realizacji zadań jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

 

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. ws. szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

 & 1

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Zespole Szkół w Skrwilnie wprowadza się kształcenie  na odległość.

 & 2

Realizacja zadań odbywać się będzie z wykorzystaniem sposobu realizacji zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 & 3

Sposób kształcenia i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół w Skrwilnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki określa Załącznik nr 1, będący integralną częścią Zarządzenia.

 & 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi zespołu szkół.

 & 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie


 Załącznik nr 1

do Rozporządzenia nr 9/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Skrwilnie

 

Sposób kształcenia i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół w Skrwilnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki.

 

Kształcenie na odległość odbywać się będzie w szczególności poprzez:

 1. Komunikację na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Skrwilnie i Gminnego Przedszkola w Skrwilnie.
 2. Komunikację z wykorzystaniem komunikatora Messenger lub innych dostępnych komunikatorów.
 3. Łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
 4. Zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.
 5. Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 6. Przygotowywanie przez Nauczycieli na bieżąco tygodniowego zakresu treści nauczania, materiałów edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów i zamieszczanie ich na stronie internetowej szkoły/przedszkola.
 7. Wskazywanie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
 8. Wskazywanie materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
 9. Korzystanie z materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.
 10. Innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 11. Zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie im informacji o formie i terminach tych konsultacji.
 12. Podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.
 13. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.
 14. Informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Monitorowanie postępów uczniów oraz  weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się będzie za pomocą komunikacji elektronicznej. Uczniowie mogą być zobligowani do przekazywania zdjęć/skanów wykonanych prac, uzupełnionych kart pracy. Tym samym kanałem komunikacji nauczyciel może wystawiać oceny bieżące i informować o nich uczniów oraz ich rodziców. Do tych celów można również skorzystać z komunikatorów internetowych typu Messenger lub WhatsApp.


 LEKCJE ON-LINE

YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła

https://www.youtube.com/channel/UCXkeiZ2i3F_LeVnvjj4a07Q

Facebook: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła

https://www.facebook.com/KujawskoPomorskaeSzkola

www.kujawsko-pomorskie.pl  

edupolis.pl https://edupolis.pl/


 LEKCJE Z INTERNETU

Lekcje z Internetu

Lekcje z Internetu


NAUKA ZDALNA

w czasie zawieszenia zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych

 
 

Model kształcenia część 1Model kształcenia część 1

Model kształcenia część 2Model kształcenia część 2

Dostosowania-karty pracyDostosowania-karty pracy

Kategoria:

Zestawy zadań i ćwiczenia dla uczniów


Język polski

klasa IV

Zadania język polski klasa IV

Język polski

klasa V

Zadania język polski klasa V

Język polski

klasa VI

Zadania język polski klasa VI

 

Język polski

klasa VII

Zadania język polski klasa VII

Język polski

klasa VIII

Zadania język polski klasa VIII


MATEMATYKA

klasa IV

Zadania matematyka klasa IV

MATEMATYKA

klasa V a

Zadania matematyka klasa V a

MATEMATYKA

klasa V b

Zadania matematyka klasa V b

MATEMATYKA

klasa VI a i b

zadania matematyka klasa VI a i b

 

MATEMATYKA

klasa VII a

zadania matematyka klasa VII a

MATEMATYKA

klasa VII b

Zadania matematyka lasa VII b

MATEMATYKA

klasa VIII

Zadania matematyka klasa VIII


HISTORIA

klasa IV

Zadania historia klasa IV

HISTORIA

klasa V

Zadania historia klasa V

HISTORIA

klasa VI

Zadania historia klasa VI

HISTORIA

klasa VII

Zadania historia klasa VII

HISTORIA

klasa VIII

Zadania historia klasa VIII


Wiedza o społeczeństwie

klasa VIII

Zadania wiedza o społeczeństwie klasa VIII


Biologia

klasa V

Zadania biologia klasa V

Biologia

klasa VI

Zadania biologia klasa VI

Biologia

klasa VII

Komunikat

Zadania biologia klasa VII

Zeszyt ćwiczeń

Biologia

klasa VIII

Zadania biologia klasa VIII


Przyroda

klasa IV

Zadania przyroda klasa IV


Chemia

klasa VII

Zadania chemia klasa VII

Chemia

klasa VIII

Zadania chemia klasa VIII


Geografia

klasa Va

Zadania geografia klasa V a

Geografia

klasa Vb

Zadania geografia klasa V b

Geografia

klasa VI a i b

Zadania klasa VI a i b

Geografia

klasa VII a i b

Zadania klasa VII a i b

Geografia

klasa VIII

Zadania klasa VIII


Fizyka

klasa VII

Zadania fizyka klasa VII

Fizyka

klasa VIII

Zadania fizyka klasa VIII


Język rosyjski

klasa V

Zadania język rosyjski klasa V


Język angielski

klasa I

Zadania język angielski klasa I

Język angielski

klasa IV

Zadania język angielski klasa IV

Język angielski

klasa V

Zadania język angielski klasa V

Język angielski

klasa VI

Zadania język angielski klasa VI

Język angielski

klasa VII

Zadania język angielski klasa VII


INFORMATYKA

klasa IV

Zadanie informatyka klasa IV

INFORMATYKA

klasa V

Zadanie informatyka klasa V

INFORMATYKA

klasa VI a

Zadanie informatyka klasa VI

INFORMATYKA

klasa VI b

Polecenie

Zadanie informatyka klasa VI

INFORMATYKA

klasa VII

Polecenie

Zadanie informatyka klasa VII

INFORMATYKA

klasa VIII

Polecenie

Zadanie informatyka klasa VIII


TECHNIKA

klasa IV

Zadanie technika klasa IV

TECHNIKA

klasa V

Zadanie technika klasa V

TECHNIKA

klasa VI

Zadanie technika klasa VI


Edukacja dla bezpieczeństwa

klasa VIII

Zadania Edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII


Muzyka

klasa IV

Zadania muzyka klasa IV

Muzyka

klasa V

Zadania muzyka klasa V

Muzyka

klasa VI

Zadania muzyka klasa 6

Muzyka

klasa VII

Zadania muzyka klasa 7


Plastyka

klasa IV, V a, V b, VIa, VI b, VII a, VII b

zadanie plastyka


Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne


Edukacja wczesnoszkolna

klasa I

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

klasa II

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

klasa III

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III


Zajęcia dodatkowe z muzyki

Edukacja wczesnoszkolna

Zadania muzyka edukacja wczesnoszkolna

Zadania muzyka edukacja wczesnoszkolna


Chór

Chór